Please assign a menu to the primary menu location under menu

BUSINESS BLOG NEWS

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Ροή ειδήσεων

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός εκμίσθωσης για το πρώην Ambassadeur στην Αθήνα

hotel_xreoseis_1

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός εκμίσθωσης για το πρώην Ambassadeur στην Αθήνα06 Οκτωβρίου 2018Εικόνα στην Αγορά

Προκηρύχθηκε από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών ο πλειοδοτικός διαγωνισμός με κατάθεση κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση για χρονικό διάστημα 30 ετών – με δυνατότητα παράτασης 10 ετών – με εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης του επί της οδού Σωκράτους 65-67 στην Αθήνα ακινήτου που στέγαζε το ξενοδοχείο Ambassadeur.

Οι στόχοι του ΕΤΕΑΕΠ, για το ακίνητο «AMBASSADEUR» είναι οι εξής:

-Η υποχρεωτική λειτουργία ξενοδοχειακής υποδομής, κατηγορίας 4 αστέρων, και λοιπών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και εκμεταλλεύσεων (συνεδριακό κέντρο, κ.λπ.)

-Η αναβάθμιση του ακινήτου, η αποδοτική διαχείριση των εκμεταλλεύσεων που έχουν αναπτυχθεί και η επίτευξη υψηλής προσόδου για το ΕΤΕΑΕΠ, σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένο Διαχειριστή Ξενοδοχείου (Hotel Operator).

-Η υλοποίηση του βασικού επενδυτικού προγράμματος με εκτέλεση εργασιών από τον ανάδοχο με δικά του μέσα και έξοδα, ελαχίστου ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, εντός δύο ετών από την ημερομηνία παράδοσης – παραλαβής του μισθίου. Η αναβάθμιση του ξενοδοχείου, για τη διασφάλιση του τελικού αποτελέσματος προς όφελος του ΕΤΕΑΕΠ, θα υλοποιηθεί υποχρεωτικά σε συνεργασία του αναδόχου με διαχειριστή έργου (project manager) με σημαντική εμπειρία στο αντικείμενο, η οποία θα πιστοποιείται με την προσκόμιση βεβαίωσης παροχής σχετικών υπηρεσιών σε τουλάχιστον 2 projects ξενοδοχείων.

Η διατήρηση υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών λειτουργίας των εκμεταλλεύσεων και η υλοποίηση προγράμματος τακτικής και βαριάς συντήρησης που απαιτείται για την κατάλληλη λειτουργία ξενοδοχείου 4 αστέρων καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης εκμίσθωσης με αναβάθμιση.

-Η προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος.

-Η λειτουργία του ακινήτου με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της πρωτεύουσας.

-Η τήρηση των νομικών, θεσμικών, περιβαλλοντικών και πολεοδομικών περιορισμών που διέπουν το ακίνητο.

Οι εργασίες αναβάθμισης του ακινήτου όπως προαναφέρθηκε θα έχουν προϋπολογισμό ελάχιστου ύψους 7,5 εκατ. ευρώ.

Ο χαρακτηρισμός του ποσού αυτού ως ελαχίστου σημαίνει ότι:

-Σε περίπτωση που το ανάδοχο σχήμα εκτελέσει εργασίες κόστους μεγαλύτερου από το ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ, δεν δικαιούται ουδεμία αποζημίωση ή μείωση του ετήσιου μισθώματος ένεκα του λόγου αυτού.

– Σε περίπτωση που το ανάδοχο σχήμα εκτελέσει εργασίες κόστους μικρότερου από το ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ (υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδείξει εγγράφως ότι δεν απαιτείται να καταβληθεί το ποσό αυτό και θα επιβεβαιωθεί το γεγονός αυτό, αρμοδίως, από τον εκμισθωτή), η διαφορά του ποσού που τελικά θα καταβάλλει σε σχέση με το ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί ως επιπλέον μίσθωμα (σε σχέση με το ετήσιο μίσθωμα που θα έχει προκύψει από τον πλειοδοτικό διαγωνισμό) σε 12 μηνιαίες δόσεις το πρώτο έτος μετά το πέρας των εργασιών.

Το κτήριο αναφέρεται σε ακίνητο συνολικής επιφάνειας 10.247,01 τ.μ. που αποτελείται από 2 υπόγεια, ισόγειο, τμήμα ημιορόφου, 8 ορόφους και δώμα και εδράζεται επί γηπέδου συνολικής επιφάνειας 2.363,94 τ.μ. Μέχρι το έτος 1980, λειτουργούσε το ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας «AMBASSADEUR» δυναμικότητας 200 δωματίων (170 μονόκλινα, 30 δίκλινα). Το ξενοδοχείο κατασκευάστηκε το έτος 1961 και λειτούργησε έτσι για περίπου 20 έτη. Στη συνέχεια στο κτήριο λειτούργησε το Εφετείο Αθηνών μέχρι το έτος 2000, και έκτοτε είναι κενό.

Η πρόσβαση στην περιοχή του ακινήτου είναι άριστη καθώς βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και απέχει 50 μ. από την Πλατεία Ομονοίας και τον ομώνυμο σταθμό. Βρίσκεται πολύ κοντά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Θέατρο.

Το οικονομικό αντάλλαγμα, το οποίο θα καταβάλλει ο Μισθωτής στο ΕΤΕΑΕΠ, θα αποτελεί το αντικείμενο της Δεσμευτικής Οικονομικής Προσφοράς, όπως περιγράφεται στο παρόν Τεύχος και θα περιλαμβάνει:

-Μηνιαίο Μίσθωμα το οποίο δεν δύναται να είναι μικρότερο του ποσού των 25.000 ευρώ.

-Ανεξάρτητο ποσοστιαίο μίσθωμα επί του κύκλου εργασιών, πλέον των πάσης φύσεως εσόδων εκμετάλλευσης της Α.Ε.Α.Σ.

To ανεξάρτητο ποσοστιαίο μίσθωμα επί του κύκλου εργασιών, πλέον των πάσης φύσεως εσόδων εκμετάλλευσης, ορίζεται ως 1,2 % επί του συνόλου του κύκλου εργασιών, μόνο εφόσον ο κύκλος εργασιών είναι ίσος η μεγαλύτερος των 6 εκατ. ευρώ, ο οποίος θα ελέγχεται με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο ο εκμισθωτής.

Αν ο κύκλος εργασιών για ένα οικονομικό έτος υπολείπεται των 6 εκατ. ευρώ, δεν καταβάλλεται ανεξάρτητο ποσοστιαίο μίσθωμα επί του κύκλου εργασιών για το έτος αυτό.

Το ως άνω όριο του κύκλου εργασιών, πλέον των πάσης φύσεως εσόδων εκμετάλλευσης, θα αναπροσαρμόζονται ετησίως με ποσοστό ίσο με την αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) του προηγούμενου έτους, όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ή όποια άλλη αρχή τυχόν την αντικαταστήσει προσαυξημένη κατά 10% (= Δ.Τ.Κ. × 1,1), προσθετικά στο όριο του κύκλου εργασιών του προηγούμενου έτους. Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που ο ΔΤΚ είναι αρνητικός, τότε οι ως άνω κλίμακες του κύκλου εργασιών δεν μπορούν να υποστούν αρνητική μεταβολή.

Σε περίπτωση που η πρώτη χρήση είναι υπερδωδεκάμηνη, ο κύκλος εργασιών θα προσδιοριστεί με αναγωγή και θα προσαυξηθεί, ανάλογα με τους μήνες της χρήσης.

Τυχόν απόκλιση του συνολικού εμβαδού του ακινήτου έως +/- 5% από το αναφερόμενο παραπάνω συνολικό εμβαδόν 10.247,01 τ.μ. του ακινήτου, δεν δικαιολογεί τη μεταβολή του καθορισθέντος μισθώματος εκ μέρους καμίας από τις 2 πλευρές του παρόντος μισθωτηρίου. Τυχόν απαιτούμενες διαδικασίες «τακτοποιήσεων» αυθαιρεσιών Ν. 4495/2017 θα βαρύνουν το μισθωτή (το ΕΤΕΑΕΠ ως Δημόσιος Φορέας δεν βαρύνεται με πρόστιμα).

Εξάλλου υπάρχει υποχρέωση Εγγυητικής Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ύψους ενός μηνιαίου μισθώματος, ήτοι 25.000 ευρώ και διάρκειας 9 μηνών.

Επίσης, υπάρχει υποχρέωση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης των Όρων της Σύμβασης διάρκειας 18 μηνών και ύψους ποσού ίσου με δύο Ετήσια Μισθώματα η οποία θα ανανεώνεται και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, όπως και το μίσθωμα, έτσι ώστε να ισούται πάντοτε προς το διπλάσιο αυτών, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά για όλη την διάρκεια της σύμβασης.

Επιπλέον, Εγγυητική Επιστολή Υλοποίησης του Επενδυτικού Προγράμματος διάρκειας 30 μηνών και ύψους ποσού ίσου με 2 εκατ. ευρώ η οποία θα απομειώνεται σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών της επένδυσης, που θα βεβαιώνεται κάθε φορά από τον εκμισθωτή.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ενώσεις ή κοινοπραξίες νομικών προσώπων ή φυσικών και νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με οποιονδήποτε συνδυασμό υποβάλουν κοινή Αίτηση και Φάκελο Δεσμευτικής Προσφοράς.

Ο Υποψήφιος θα πρέπει:

-Να είναι ο ίδιος, ως νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτοτελώς, Διαχειριστής ξενοδοχείου (Hotel Operator) με τεκμηριωμένη εμπειρία, κατά τα 5 τελευταία έτη (2013 – 2017) συνεχώς, στη λειτουργία και διαχείριση τουλάχιστον μίας ξενοδοχειακής υποδομής κατηγορίας 4 αστέρων και άνω δυναμικότητας άνω των 130 δωματίων, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

-Είτε να περιλαμβάνει νομικό πρόσωπο ως μέλος ή να συνεργάζεται με νομικό πρόσωπο, που να πληροί τους παραπάνω όρους.

-Επίσης, ο Διαχειριστής ξενοδοχείου (Hotel Operator) πρέπει σε κάθε περίπτωση (είτε είναι νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτοτελώς, είτε είναι νομικό πρόσωπο που συμμετέχει ως μέλος ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, είτε είναι νομικό πρόσωπο που συνεργάζεται με την ένωση ή με μέλος της ένωσης προσώπων) να παρουσιάσει αποδεδειγμένη εμπειρία στη λειτουργία και διαχείριση ξενοδοχειακών υποδομών που να έχουν μέσο όρο του συνολικού κύκλου εργασιών τους άνω των 5 εκατ. ευρώ για τα τελευταία πέντε έτη (2013-2017). Οι ως άνω ξενοδοχειακές μονάδες θα πρέπει να είναι 4 αστέρων και άνω.

-Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται για τουλάχιστον 10 έτη από την υπογραφή της Σύμβασης Εκμίσθωσης, η συμμετοχή στην Ένωση Προσώπων ή η συνεργασία νομικού προσώπου που να πληροί τα παραπάνω κριτήρια.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων τελευταίας διαχειριστικής χρήσης τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Για τα νομικά πρόσωπα των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ισούται με το Σύνολο Καθαρής Θέσης. Εάν ο Ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει συνολικά Κεφάλαια για την επένδυση, τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ.

Οι Ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό με τη μορφή ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας δεν απαιτείται να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Τα μέλη ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του ΕΤΕΑΕΠ και για όσο χρονικό διάστημα συμμετέχουν στην ένωση προσώπων ή στην κοινοπραξία για πράξεις ή και παραλείψεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον χρόνο συμμετοχής τους στο σχήμα.

Κάθε νομικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών ή / και συνδεδεμένων εταιρειών) δικαιούται να μετέχει σε ένα μόνο ενδιαφερόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης, είτε ως μέλος κοινοπραξίας, είτε ως συμπράττον μέλος. Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να μετέχει σε ένα μόνο ενδιαφερόμενο σχήμα, είτε ως μέλος ένωσης φυσικών και νομικών προσώπων, είτε ως μέλος κοινοπραξίας φυσικών και νομικών προσώπων, είτε ως νόμιμος εκπρόσωπος υποψηφίου, είτε ως αντίκλητος. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Υποψήφιοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το νομικό πρόσωπο ή το φυσικό πρόσωπο ως μέλος ή με τους οποίους το νομικό πρόσωπο συμπράττει ή στους οποίους το φυσικό πρόσωπο είναι νόμιμος εκπρόσωπος ή αντίκλητος. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει απαραίτητα να ορίσουν αντίκλητο που θα κατοικεί στην Ελληνική επικράτεια και προς τον οποίο θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από το ΕΤΕΑΕΠ προς τον Υποψήφιο, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού. Ο αντίκλητος θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής του διορισμού του και ο Υποψήφιος δήλωση ότι τον διορίζει αντίκλητο για την εν λόγω διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν Αίτηση και Φάκελο Δεσμευτικής Προσφοράς με βάση τα προβλεπόμενα μέχρι την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου έως την 10:00 ώρα π.μ., στα γραφεία της Διοίκησης του ΕΤΕΑΕΠ επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, 10 557, Αθήνα, 1ος Όροφος, Γραφείο Γραμματείας/Πρωτοκόλλου.

Πηγή: tornosnews.gr

Πηγή άρθρου – businessnews.gr